Gestió / Administració


IBEC

Director

Josep Samitier

Director de gestió

David Badia

Assistent de direcció

Ester Sánchez | Tel. +34 934 039 706
Patricia González | Tel. +34 934 039 706

 

Serveis de suport


Personal A-Z

A Javier Adrián Projects Office
  Cristina Arimany Strategic Initiatives
B Julio Bafaluy IT
B Tania Bordoy Core Facilities
B Ciara Boter HR
B Ramona Bravo Core Facilities
C Laura Casas Finance
  Daniel Caudepón Projects Office
  Clara Civit Communications
  Axel Conill IT
D    
F Judith Forné Projects Office
G Teresa Galan Core Facilities
G Esther Gallardo Projects Office
G Karem García HR
G Raquel Garrido Projects Office
G Laura Gómez Core Facilities
G Ana María González Finance
G Diana González Tech Transfer
G Raquel Guillén HR
I David Izquierdo Core Facilities
K Anke Kleff HR
J Pilar Jiménez Communications
J    
L Sonia Lertxundi Core Facilities
  Judit Linacero Core Facilities
L Àngels López Communications
L Victòria López Finance
M Meritxell Macias Finance
  Carolina Marí HR
M Toni Martin Finance
  Alberto Mora Projects Office
M Rosa Miralles Projects Office
M Inma Moreno Core Facilities
M Mayte Muñoz Finance
O Isabel Oliveira Core Facilities
O Carles Ortega IMS
O Guillermo Orts Communications
P Berta Pla Finance
  Xavier Puñet Tech Transfer
P Marc Purgimon IMS
     
S Isabel Saez Projects Office
  Teresa Sanchis Strategic Initiatives
S Sandra Segura Core Facilities
S Javier Selva Projects Office
S Alejandro Silverio IT
T    
V Sara Vicente Projects Office
V Neus Vilalta HR
 

Finances

La unitat de Finances supervisa totes les pràctiques institucionals pel que fa a comptabilitat i adquisicions, en concret l’elaboració de pressupostos i informes econòmics, l’execució de les ordres de compra i la gestió de tresoreria.

 

Cap de Finances
Ana María González

Mànager de Comptabilitat
Toni Martin

Tècnic de Comptabilitat
Victòria López
Laura Casas

Tècnic de Compres
Mayte Muñoz

Auxiliar de Finances
Berta Pla

Especialista en Contratació Pública
Meritxell MaciasRRHH

L’objectiu de la Unitat de Recursos Humans és donar suport a la missió de l’IBEC mitjançant la prestació de serveis d’alt nivell en tota l’organització.

La Unitat de Recursos Humans s’ocupa de totes les qüestions relacionades amb el cicle de vida dels empleats: selecció, contractació, capacitació i desenvolupament, promoció, nòmina, compensació i beneficis, salut i seguretat, vises d’estudiants i empleats, gestió d’inducció i permisos. La Unitat de Recursos Humans proporciona un servei de Recursos Humans d’alta qualitat, eficient, precís i oportú a totes les parts interessades i implementa de manera efectiva totes les polítiques de Recursos Humans.

La nostra Unitat lidera projectes estratègics, com l’Estratègia de Recursos Humans per a Investigadors (HRS4R), concorde als principis del Codi de Bona Conducta de la Comissió Europea, i el Pla d’Igualtat d’Oportunitats i Diversitat.

Intentem incorporar les millors pràctiques en programes i serveis amb els comentaris del nostre personal.

 

Cap de Recursos Humans
Carolina Marí

Senior HR Officer
Anke Kleff

Tècnics de Recursos Humans
Ciara Boter
Neus Vilalta
Karem García

Tècnic de Prevenció de Riscos Laborals
Raquel Guillén

 


Core Facilities

La unitat d’Infraestructures brinda serveis i suport a les operacions diàries que es realitzen en els laboratoris de l’IBEC. Això inclou la gestió, l’organització i el manteniment dels laboratoris perquè els investigadors interns tinguin accés lliure als equips centralitzats, així com les regulacions de treball i seguretat. També ofereix formació i informació als estudiants i investigadors que s’uneixen a l’Institut sobre l’organització i el funcionament dels espais IBEC, i configura i engega nous laboratoris.

A més dels equips de laboratori habituals (Common Core Basics), la unitat d’Infraestructures proporciona equips sofisticats i avançats per recolzar la recerca dels grups. Es distribueixen en quatre categories diferents: MicroFabSpace (obert a institucions i empreses externes), BioSpace, ChemSpace i caracterització de microscopia (parcialment obert a institucions i empreses externes).

Cap d’Infraestructures
Dr. Isabel Oliveira

Coordinador d’instal·lacions MicroFabSpace y Microscopia
Dr. Teresa Galan

Técnic d’instal·lacions MicroFabSpace y Microscopia
David Izquierdo
Judit Linacero 
Sandra Segura

Técnic de Laboratori
Ramona Bravo
Laura Gómez
Inma Moreno

Assistent administratiu
Tania Bordoy
Sonia Lertxundi (UPC Campus Diagonal-Besòs)


Oficina de Projectes

L’Oficina de Projectes dóna suport a les línies de recerca de l’IBEC, juntament amb la resta d’àrees de suport de l’Institut, en tot allò que correspon a la gestió de les seves activitats científiques, que inclou la cerca de finançament per a recerca i despeses de personal, l’elaboració de propostes per a convocatòries competitives, la preparació de contractes amb el sector privat, la gestió integral de la cartera de projectes i contractes de la línia de recerca, la gestió econòmica de la línia de recerca, etc.

També organitza i coordina les activitats internes de recerca de l’IBEC, entre les quals hi ha la Iniciativa Estratègica d’Innovació en la Recerca, el programa de Seminaris de Doctorat i el simposi anual de Bioenginyeria i Nanomedicina. Finalment, aquest departament és al capdavant de qualsevol projecte de suport intern i transversal que estigui relacionat amb el desenvolupament corporatiu de l’Institut.

Cap de l’Oficina de Projectes
Javier Adrián
Grups: Nanoprobes and Nanoswitches, Nanoscale bioelectrical characterization, Molecular Bionics, Bioengineering in reproductive health.

Gestor de Serveis de Finançament
Esther Gallardo

Tècnic de Serveis de Finançament
Raquel Garrido

Assistent de l’Oficina de Projectes
Judith Forné

Gestors de Projectes

Daniel Caudepón
Groups: Cellular and respiratory biomechanics, Cellular and molecular mechanobiology, Integrative cell and tissue dynamics, Mechanics of development and disease.

Rosa Miralles
Groups: Nanomalaria, Pluripotency for organ regeneration, Nanoscopy for nanomedicine.

Alberto Mora
Groups: Signal and information processing for sensing systems, Alicia Casals (RA), Biomedical signal processing and interpretation, Smart nano-bio-devices, SPECS.

Isabel Saez
Groups: Biosensors for bioengineering, Molecular and cellular neurobiotechnology

Javier Selva
Groups: Nanobioengineering,  Biomimetic systems for cell engineering.

Sara Vicente
Groups: Biomaterials for regenerative therapies, Bacterial infections: antimicrobial therapies, Targeted therapeutics and nanodevices, Benedetta Bolognesi.

 

 


IT

La unitat de Tecnologies de la Informació manté i optimitza els sistemes informàtics de l’Institut, a més de contribuir al bon funcionament de les seves línies de recerca proposant el programari i el maquinari que poden requerir. També garanteix l’assistència als usuaris en els àmbits de la computació, les telecomunicacions i les xarxes, així com la integritat de la informació emmagatzemada en els diferents sistemes.

Mànager de IT
Julio Bafaluy

Tècnic de IT
Axel Conill
Alejandro Silverio


Transf. de tecnologia

Techtransfer

La unitat de Transferència de Tecnologia dóna suport als investigadors en les seves relacions amb la indústria, els hospitals i els responsables de polítiques. Assessora i orienta en relació amb tots els aspectes propis de la recerca patrocinada i la transferència de tecnologia, i contribueix a l’establiment d’aliances i de partenariats i desenvolupament estratègic a llarg termini de l’IBEC amb l’objectiu d’assolir uns millors resultats en recerca i de connectar aquests millors resultats los amb la societat.

Cap de Transferència de Tecnologia temporal
Diana González

Gestor de Projectes
Xavier PuñetSist. Integrats de Gestió

La unitat de Sistemes Integrats de Gestió (IMS) integra tots els sistemes i procediments de l’organització, la qual cosa li permet treballar com una sola unitat.

Desenvolupador IMS
Carles Ortega

Junior Developer
Marc Purgimon

 

 

 

Iniciatives Estratègiques

La unitat d’Iniciatives Estratègiques proporciona assessorament estratègic i suport a la Direcció en les qüestions relacionades amb assumptes científics de l’IBEC. D’altra banda, la unitat fomenta i coordina (a) projectes institucionals i estratègics com el Severo Ochoa, IET Health i les xarxes institucionals com el NanoMed Spain, (b) les aliances i associacions internacionals, i (c) les activitats acadèmiques i científiques de l’Institut.

Cap d’Iniciatives Estratègiques
Teresa Sanchis

Gestor de Projectes
Cristina Arimany

 

 

Comunicació

L´objectiu de la Unitat de Comunicació és donar suport a la missió de l´IBEC, protegint i projectant la reputació internacional de l´IBEC com a centre d´excel.lència en bioenginyeria, formació, innovació i difusió de la ciència. Aquesta unitat prepara i distribueix notícies científiques i institucionals, notes de premsa i documents entre les diferentes audiències de l´institut. També gestiona els llocs web, la imatge corporativa i les xarxes socials de l’IBEC. La unitat organitza i dóna suport a reunions científiques i institucionals, conferències d´alt impacte, simposis i altres esdeveniments. La Unitat de Comunicació impulsa, també, les relacions públiques, el programa de recaptació de fons de l’IBEC Faster Future, així com el Club de SuperAmics de l’IBEC. La Unitat de Comunicacions organitza un programa d’activitats de divulgació que inclou visites escolars, jornades de portes obertes i exposicions científiques. Des del 2014, és membre de la Xarxa d’Unitats de Cultura Científica i d´Innovació (UCC + i) i manté, des del 2018, el Segell de Qualitat Educativa atorgat per l’Institut d’Educació de l’Ajuntament de Barcelona.

Cap de Comunicació i Relacions Públiques
Guillermo Orts

Coordinadora d’Esdeveniments i Activitats de Divulgació
Pilar Jiménez

Coordinadora de Mitjans i Imatge Corporativa
Àngels López

Tècnica de Comunicació i Esdeveniments
Clara Civit

Tècnica de Comunicació

Bea Moreno

Assistent en pràctiques

Lara López