Gestió / Administració


IBEC

Director

Josep Samitier

Director de gestió

David Badia

Assistent de direcció

Ester Sánchez | Tel. +34 934 039 706

 

 

Serveis de suport


Personal A-Z

A Javier Adrián Projects Office
B Julio Bafaluy IT
B Tania Bordoy Core Facilities
B Ciara Boter HR
B Ramona Bravo Core Facilities
C Daniel Caudepón Projects Office
C Francisco Contreras IT
F Judith Forné Projects Office
G Teresa Galan Core Facilities
G Esther Gallardo Projects Office
G Laura Gómez Core Facilities
G Ana María González Finance
G Diana González Tech Transfer
G Sergio González Strategic Initiatives
G Raquel Guillén HR
I David Izquierdo Core Facilities
J Núria Jané HR
J Pilar Jiménez Communications
J Esteve Juanola Tech Transfer
LL Judit Linacero Core Facilities
L Àngels López Communications
L Victòria López Finance
M Carolina Marí HR
M Toni Martin Finance
M Rosa Miralles Projects Office
M Inma Moreno Core Facilities
M Mayte Muñoz Finance
O Isabel Oliveira Core Facilities
O Carles Ortega IMSv
O Guillermo Orts Communications
P Xavier Puñet Tech Transfer
P Marc Purgimon IMS
R Xavier Rubies Tech Transfer
S Teresa Sanchis Strategic Initiatives
S Sandra Segura Core Facilities
S Javier Selva Projects Office
S Alejandro Silverio IT
T Guillermo Talavera Projects Office
V Sara Vicente Projects Office
V Neus Vilalta HR
 

Finances

Finance

La unitat de Finances supervisa totes les pràctiques institucionals pel que fa a comptabilitat i adquisicions, en concret l’elaboració de pressupostos i informes econòmics, l’execució de les ordres de compra i la gestió de tresoreria.

 

Cap de Finances
Ana María González

Mànager de Comptabilitat
Toni Martin

Tècnic de Comptabilitat
Victòria López
Laura Casas

Tècnic de Compres
Mayte Muñoz

Auxiliar de Finances
Berta Pla

Especialista en Contratació Pública
Meritxell MaciasRRHH

communications unit

L’objectiu de la Unitat de Recursos Humans és donar suport a la missió de l’IBEC mitjançant la prestació de serveis d’alt nivell en tota l’organització.

La Unitat de Recursos Humans s’ocupa de totes les qüestions relacionades amb el cicle de vida dels empleats: selecció, contractació, capacitació i desenvolupament, promoció, nòmina, compensació i beneficis, salut i seguretat, vises d’estudiants i empleats, gestió d’inducció i permisos. La Unitat de Recursos Humans proporciona un servei de Recursos Humans d’alta qualitat, eficient, precís i oportú a totes les parts interessades i implementa de manera efectiva totes les polítiques de Recursos Humans.

La nostra Unitat lidera projectes estratègics, com l’Estratègia de Recursos Humans per a Investigadors (HRS4R), concorde als principis del Codi de Bona Conducta de la Comissió Europea, i el Pla d’Igualtat d’Oportunitats i Diversitat.

Intentem incorporar les millors pràctiques en programes i serveis amb els comentaris del nostre personal.

 

Cap de Recursos Humans
Carolina Marí

Tècnics de Recursos Humans
Ciara Boter
Núria Jané
Neus Vilalta
Karem García

Tècnic de Prevenció de Riscos Laborals
Raquel Guillén

 


Core Facilities

Core Facilities

La unitat d’Infraestructures brinda serveis i suport a les operacions diàries que es realitzen en els laboratoris de l’IBEC. Això inclou la gestió, l’organització i el manteniment dels laboratoris perquè els investigadors interns tinguin accés lliure als equips centralitzats, així com les regulacions de treball i seguretat. També ofereix formació i informació als estudiants i investigadors que s’uneixen a l’Institut sobre l’organització i el funcionament dels espais IBEC, i configura i engega nous laboratoris.

A més dels equips de laboratori habituals (Common Core Basics), la unitat d’Infraestructures proporciona equips sofisticats i avançats per recolzar la recerca dels grups. Es distribueixen en quatre categories diferents: MicroFabSpace (obert a institucions i empreses externes), BioSpace, ChemSpace i caracterització de microscopia (parcialment obert a institucions i empreses externes).

Cap d’Infraestructures
Dr. Isabel Oliveira

Coordinador d’instal·lacions MicroFabSpace y Microscopia
Dr. Teresa Galan

Técnic d’instal·lacions MicroFabSpace y Microscopia
David Izquierdo
Judit Linacero 
Sandra Segura

Técnic de Laboratori
Ramona Bravo
Laura Gómez
Inma Moreno

Técnic d’Investigació
Claudia Di Guglielmo

Assistent administratiu
Tania Bordoy
Sonia Lertxundi (UPC Campus Diagonal-Besòs)


Oficina de Projectes

L’Oficina de Projectes dóna suport a les línies de recerca de l’IBEC, juntament amb la resta d’àrees de suport de l’Institut, en tot allò que correspon a la gestió de les seves activitats científiques, que inclou la cerca de finançament per a recerca i despeses de personal, l’elaboració de propostes per a convocatòries competitives, la preparació de contractes amb el sector privat, la gestió integral de la cartera de projectes i contractes de la línia de recerca, la gestió econòmica de la línia de recerca, etc.

També organitza i coordina les activitats internes de recerca de l’IBEC, entre les quals hi ha la Iniciativa Estratègica d’Innovació en la Recerca, el programa de Seminaris de Doctorat i el simposi anual de Bioenginyeria i Nanomedicina. Finalment, aquest departament és al capdavant de qualsevol projecte de suport intern i transversal que estigui relacionat amb el desenvolupament corporatiu de l’Institut.

Cap de l’Oficina de Projectes
Javier Adrián
Groups: Nanoprobes and Nanoswitches, Antonio Juarez (RA), Nanoscale bioelectrical characterization, Samuel Ojosnegros.

Gestor de Serveis de Finançament
Esther Gallardo

Assistent de l’Oficina de Projectes
Judith Forné

Gestors de Projectes

Guillermo Talavera
Groups: Signal and information processing for sensing systems, Alicia Casals (RA), Biomedical signal processing and interpretation, Smart nano-bio-devices, SPECS.

Rosa Miralles
Groups: Molecular and cellular neurobiotechnology, Nanomalaria, Pluripotency for organ regeneration, Nanoscopy for nanomedicine.

Javier Selva
Groups: Nanobioengineering, Biosensors for bioengineering, Biomimetic systems for cell engineering.

Sara Vicente
Groups: Biomaterials for regenerative therapies, Bacterial infections: antimicrobial therapies, Targeted therapeutics and nanodevices, Benedetta Bolognesi.

Daniel Caudepón
Groups: Cellular and respiratory biomechanics, Cellular and molecular mechanobiology, Integrative cell and tissue dynamics, Mechanics of development and disease.

 


IT

La unitat de Tecnologies de la Informació manté i optimitza els sistemes informàtics de l’Institut, a més de contribuir al bon funcionament de les seves línies de recerca proposant el programari i el maquinari que poden requerir. També garanteix l’assistència als usuaris en els àmbits de la computació, les telecomunicacions i les xarxes, així com la integritat de la informació emmagatzemada en els diferents sistemes.

Mànager de IT
Julio Bafaluy

Tècnic de IT
Francisco Contreras

Tècnic de IT
Alejandro Silverio


Transf. de tecnologia

Techtransfer

La unitat de Transferència de Tecnologia dóna suport als investigadors en les seves relacions amb la indústria, els hospitals i els responsables de polítiques. Assessora i orienta en relació amb tots els aspectes propis de la recerca patrocinada i la transferència de tecnologia, i contribueix a l’establiment d’aliances i de partenariats i desenvolupament estratègic a llarg termini de l’IBEC amb l’objectiu d’assolir uns millors resultats en recerca i de connectar aquests millors resultats los amb la societat.

Cap de Transferència de Tecnologia
Xavier Rubies

Gestor de Projectes
Diana González
Xavier Puñet

Promotor Tecnològic
Esteve Juanola

Sist. Integrats de Gestió

IMS

La unitat de Sistemes Integrats de Gestió (IMS) integra tots els sistemes i procediments de l’organització, la qual cosa li permet treballar com una sola unitat.

Desenvolupador IMS
Carles Ortega

Junior Developer
Marc Purgimon

Iniciatives Estratègiques

estrategic initiatives

La unitat d’Iniciatives Estratègiques proporciona assessorament estratègic i suport a la Direcció en les qüestions relacionades amb assumptes científics de l’IBEC. D’altra banda, la unitat fomenta i coordina (a) projectes institucionals i estratègics com el Severo Ochoa, IET Health i les xarxes institucionals com el NanoMed Spain, (b) les aliances i associacions internacionals, i (c) les activitats acadèmiques i científiques de l’Institut.

Cap d’Iniciatives Estratègiques
Teresa Sanchis
Gestor de Projectes
Sergio González

Comunicació

 

La unitat de Comunicació i Divulgació és responsable de totes les comunicacions de caràcter intern i extern de l’IBEC. S’encarrega de gestionar les notícies, les notes de premsa, els documents institucionals, els materials promocionals i els pòsters, a més de publicacions com l’informe anual i el butlletí InsideIBEC. També administra els webs, la imatge corporativa i la presència a les xarxes socials de l’Institut. D’altra banda, aquest departament organitza i dóna suport a trobades, congressos, simposis i altres esdeveniments de caràcter científic i institucional, i duu a terme un programa d’activitats exteriors que inclou visites escolars, jornades de portes obertes i assistència a fires d’orientació professional i exposicions científiques.

Cap de Comunicació i Relacions Públiques
Guillermo Orts

Coordinador d’Esdeveniments i Activitats de Divulgació
Pilar Jiménez

Coordinador de Mitjans i Imatge Corporativa
Àngels López

Auxiliar de Comunicació i Divulgació

Clara Civit

Assistent en pràctiques
Oriana Ortiz