L’heparina mostra una doble activitat contra la malària

Una recerca publicada a Nanomedicine i portada a terme per científics del IBEC, ISGlobal i la UB obre la porta a millorar el tractament de la malària mitjançant heparina.

L’estudi publicat a Nanomedicine explora si l’heparina (esquerra), que ha mostrat tenir activitat contra la malària i afinitat d’unió específica per als glòbuls vermells infectats per Plasmodium falciparum respecte els glòbuls no infectats, pot mostrar ambdues propietats i unir-les en una estratègia d’administració de fàrmacs contra la malària. En aquest cas l’heparina tindria un doble paper com antimalàric i com a element de focalització de les nanopartícules carregades amb fàrmacs que actuarien en unir-se als glòbuls vermells infectats. Aquest estudi, dut a terme per investigadors del CRESIB, centre d’investigació d’ISGlobal, l’Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC) i de la Universitat de Barcelona, ha estat publicat en Nanomedicine.

Read more…

L’heparina, adsorbida electrostàticament sobre els liposomes amb càrrega positiva i carregats amb primaquina, medicament antimalàric, va ser capaç de triplicar l’activitat en cultius de P. falciparum del fàrmac encapsulat. En concentracions inferiors a les que indueixen anticoagulació de la sang de ratolí in vivo, l’activitat parasiticida va resultar ser la suma de les activitats separades d’heparina lliure com antimalàric i d’heparina unida al liposoma com a element vectoritzador per a la primaquina encapsulada.

Els investigadors van observar mitjançant imatges de fluorescència confocal i de microscòpia electrònica que al cap de 30 minuts d’haver tractat glòbuls vermells infectats per Plasmodium amb heparina, aquesta havia penetrat els paràsits intracel•lulars.

Xavier Fernández-Busquets, investigador ISGlobal i IBEC i coordinador de l’estudi, comenta que “aquests resultats obren la porta a millorar el tractament amb heparina contra la malària degut a la seva activitat additiva com a fàrmac i com a element vectoritzador específic d’altres antimalàrics; però, serà necessari realitzar més investigació a nivell clínic per comprovar el paper de l’heparina en pacients infectats per Plasmodium

 

Referència de l’article: Marques J, Moles E, Urbán P, Prohens R, Busquets MA, Sevrin C, Grandfils C, Fernàndez-Busquets X. (2014). “Application of heparin as a dual agent with antimalarial and liposome targeting activities towards Plasmodium-infected red blood cells.Nanomedicine, 10, 8, p1719–1728