Recerca de l’IBEC a la portada de “Trends in Cell Biology”

El darrer article de l’Alberto Elosegui-Artola, el Xavier Trepat i el Pere Roca-Cusachs és portada de l’últim número de la revistaTrends in Cell Biology, de la família editorial Cell.

En ‘Control of Mechanotransduction by Molecular Clutch Dynamics’, els investigadors de l’IBEC revisen com la dinàmica cel·lular i la mecanotransducció són impulsades per la dinàmica de l’ensamblatge molecular.
Seguint la hipòtesi de “l’embragatge molecular”, els investigadors suggereixen que hi ha un mecanisme d’acoblament entre les integrines i l’actina durant la migració cel·lular, mitjançant el qual una sèrie de molècules que interactuen i es desenganxen dinàmicament uneixen les cèl·lules amb el seu microentorn.

Read more…

En considerar les propietats moleculars i mecàniques dels filaments d’actina, motors de miosina, proteïnes adaptadores i integrines i cadherines, el model de l’embragatge molecular pot predir la resposta cel·lular a factors mecànics com la contractilitat cel·lular, la rigidesa de la matriu, i la densitat, la naturalesa i la distribució dels ligands a la matriu. També afecta a la resposta cel·lular, principalment en controlar la velocitat de càrrega de les molècules específiques.

La portada de Trends representa una cèl·lula que s’adhereix al seu entorn a través d’enllaços específics aplicant una força, que és el missatge central del model d’embragatge molecular.


Article referenciat: Alberto Elosegui-Artola, Xavier Trepat, Pere Roca-Cusachs (2018). Control of Mechanotransduction by Molecular Clutch Dynamics, Trends in Cell Biology, 28, 5, p356-367